Pedagojik Formasyon Nedir Nasıl Alınır Şartları

Total
0
Shares

https://www.youtube.com/watch?v=quVrj4TqKLQ&feature=youtu.be
[dropcap]P[/dropcap]edagojik Formasyon başvurusu yapmayı düşünen adaylar için Pedagojik Formasyon nedir, Pedagojik Formasyon nasıl alınır ve Pedagojik Formasyon kimlere verilir gibi Pedagojik Formasyon usul ve esasları hakkında detaylı yazı …

[divider]

Pedagojik Formasyonla İlgili Sık Sorulan Sorular

1. Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili hazırlanan Usul ve Esaslar, YÖK‘ün ve ÖSYM’nin web sayfasından incelenebilir. Söz konusu usul ve esaslarda bu programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili, akademik, idari ve mali hususlar yer almaktadır. Ayrıca program açılabilecek alanlarla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı kararı incelenebilir.

 

 

2. Pedagojik formasyon programları, hangi alanlarda ve neye göre açılıyor?

 

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. Bu karar ve çizelge, zaman zaman güncellenmektedir. 2013-2014 öğretim yılında açılan programlarda da 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı kararıyla ekindeki çizelge dikkate alınmıştır. Bu çizelgede yer almayan lisans alanlarında pedagojik formasyon programı açılmamaktadır.

 

3. Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?

 

Pedagojik formasyon programlarına 80 sayılı kararda yer alan lisans programları mezunları başvurabilir. Halihazırdaki açılan programlar mezunlar için olduğundan lisans öğrencilikleri devam edenler başvuramazlar. Kontenjanların ilan edildiği anda, mezun durumunda olanlar, programlara başvuru yapabilirler.

 

4. Lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimi almak mümkün değil mi?

 

Geçmişte bu tür uygulamalar olmuş, ancak bazı hukuki sorunlar yaşanmıştır. Gelecek yıllarda bunu mümkün kılacak bazı çalışmalar yapılmakta olup konuyla ilgili gelişmeler ileride kamuoyuna duyurulacaktır.

 

5. Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları da pedagojik formasyona başvuru yapabiliyor mu?

 

Yukarıda adı geçen karar ve çizelgede, üniversite ve fakülte adı yer almaksızın sadece lisans programlarının adı yer almaktadır. Eğer bu programlar, AÖF programları içinde de yer alıyorsa-örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

 

6. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

 

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilmektedir.

 

7. Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye göre belirleniyor?

 

Pedagojik formasyon programlarında her bir alana ayrılan kontenjanlar, program açmak için YÖK’e başvuran üniversitelerin talepleri, kapasiteleri, öğretmen istihdamında ihtiyaç duyulan alanlar, ilgili alanda lisans mezunu adayların yoğunluğu gibi bazı kriterlere göre değerlendirilmektedir. Bu nedenle her üniversiteye, her alana eşit sayıda kontenjan ayırmak mümkün olmamaktadır.

 

8. Neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

 

Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir. Ayrıca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve bölümü olup da yeterli öğretim üyesi olmayan üniversitelerde ve alanlarda da program açılmamaktadır.

 

9. Neden pedagojik formasyon programlarına merkezi olarak öğrenci yerleştirilmektedir?

 

Geçmişte pedagojik formasyon programı açmak isteyen üniversitelere, YÖK tarafından belli sayıda kontenjan verilmekte ve üniversiteler de bu kontenjanı, program açmak istedikleri alanlara göre kendileri dağıtmakta idi. Bu nedenle 80 sayılı kararda yer alan her alanda program açılmamakta idi. Ayrıca, program açan üniversiteler, verilen kontenjanın yarısını kendi mezunlarına ayırmakta idi. Gerek üniversiteler, gerekse adaylardan, adil olmayan bazı uygulamalar, adayların her bir üniversite için ayrı başvuru yapmak zorunda olması, bunun getirdiği maddi külfetler gibi çok sayıda şikayetler nedeniyle merkezi olarak yerleştirmeye karar verilmiştir.

 

10. Bazı alanlarda niye pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

 

Türkiye’de üniversitelerde çok sayıda lisans programı bulunmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararında bu alanlarda hangileri yer almışsa o alanlarda program açılmaktadır. Bu kararda yer alan bazı öğretmenlik alanlarında, örneğin sınıf öğretmenliği alanında, sadece eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı mezunları istihdam edilmektedir. Bu nedenle adı geçen karar ve ekinde yer alan çizelgede yer alan bütün alanlarda da program açılmamaktadır.

 

11. Pedagojik formasyon programlarına yerleştirmede neden ALES puanı kullanılmaktadır?

 

Geçmişte pedagojik formasyon programlarına öğrenci yerleştirmede, sadece mezunların akademik ortalamaları kullanılmakta ve çeşitli şikayetler olmakta idi. ALES’in daha objektif bir sınav olduğu gerekçesiyle %60 oranında ALES ve %40 oranında da lisans mezuniyet not ortalamasının kullanılmasının daha adil olacağı düşünülmüştür. ALES sonuçları, üç yıl için geçerli olduğundan programlara başvuran adayların son üç yıl içinde girmiş oldukları ALES’ten aldıkları en yüksek puan kullanılmaktadır.

 

12. Pedagojik formasyon programlarının ücreti neye göre belirlenmektedir?

 

Geçmişte üniversiteler, pedagojik formasyon programlarının ücretlerini kendileri belirlemekte bu da öğrenciler tarafından çeşitli şikayetlere konu olmakta idi. Bazı üniversiteler tarafından adaylardan, 10.000 TL’ye varan ücretler talep edilmiştir. Bu nedenle alınacak ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin 2. öğretim ücretlerine endekslenerek söz konusu öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AmaçKapsamDayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü’ne dayalı olarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 

Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının öğrencilerini ve mezunlarını,

Alan : Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02. 2014 tarih ve 9 nolu kararı ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,

Alan Eğitimcisi : Doktorasını veya doçentliğini, ilgili bilim alanının (fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih vb.) eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya bu konuda tez yönetmiş, akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokul : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20. 02. 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümünü,

Dersler : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,

Fakülte : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesini ve Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunduğu alan fakültesini,

Fakülte Yönetim Kurulu : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunduğu alan fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulunu,

Kurul / YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

Kurum/ Yükseköğretim Kurumu : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan üniversiteyi,

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı’nı,

Meslek Bilgisi Dersleri : Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini,

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencileri,

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

Program : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,

TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nı ifade eder.

Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi

 

Başvuru ve Yerleştirme

 

MADDE 5: Lisans Öğrencileri İçin Açılan Programlara Başvuru

 

(1) Lisans programlarının birinci sınıfını (ikinci yarı yılını) tamamlamış öğrenciler, program açılan ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültesindeki pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.

(2) Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle eğitim öğretimin niteliğini de göz önünde bulundurarak üniversite senatolarınca belirlenen kriterler çerçevesinde yerleştirilir.

(3) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabilirler.

(4) Açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden öğrencilerden pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, kayıtlı oldukları üniversiteye başvururlar. Programda yer alan uygulamalı dersler için gerektiğinde program açılan diğer üniversitelerle işbirliği yapılabilir.

 

Mezunlar İçin Açılan Programlara Başvuru

 

(1 ) Lisans mezunları için açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre başvurularını yapar. Adayların programa yerleştirilmesi, ÖSYM tarafından merkezi olarak ALES sonucu ve lisans mezuniyeti akademik ortalamaları dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır.

(a) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme işlemleri, adayların geçerli ALES puanlarının doğrusal olarak 0-4 aralığına dönüştürülerek diploma notunun %40’ı ile ALES notunun %60’ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından elde dilen puana göre tercihler doğrultusunda yapılır.

(b) Adayların programlara yerleştirilmesinde mezun oldukları üniversitelerinden aldıkları 4’lük diploma notları kullanılır. 4’lük notu olmayıp da sadece 100’lük notu olanların, bunların dışında farklı not sistemlerinin kullanıldığı yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olanların notları, YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre 4’lük not sistemine dönüştürülür.

(c) Adaylar, alanlarına göre en çok 30 üniversite tercih edebilir. Ancak bazı alanlarda program, sadece bir ya da birkaç üniversitede açılmışsa, tercih sayısı bunlarla sınırlıdır. ÖSYM, tercih sırasını dikkate alarak adayların yerleştirmesini yapar.

(ç) Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

(d) Programa başvurusu kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ÖSYM’nin internet sayfasında ilan edilir.

(e) Belirlenen tarihler arasında ilgili yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

(f) Yükseköğretim kurumları, ÖSYM’nin yaptığı yerleştirmeyi takip eden hafta içinde öğrencilerin kayıtlarını yapar.

(g) Programlara başvuran lisans mezunlarının beyanları esas alınarak yerleştirme yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar, kayıt haklarını kaybederler. Yanlış beyanda bulunduğu halde yerleştirmesi yapılan adaylarla ilgili cezai ve hukuki sorumluluk, adaylara ve yerleştirmeyi yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.

(ğ) İstenildiğinde boş kalan kontenjanlar, kurumlar tarafından YÖK ve/veya ÖSYM’ye bildirilir. Başvuru süresi sonunda gerekli görüldüğünde Kurul kararıyla ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılması durumunda, yerleştirmenin ilanını takip eden ilk hafta içinde kayıtlar yapılır. Bu kayıtlar sonucunda da kalan boş kontenjanlar için tekrar yerleştirme yapılmaz.

(2) Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyor ya da yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

 

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir); halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi

c. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Transkripti

d. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

e. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

 

Program Açma

 

MADDE 6: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan Üniversitelerde açılır.

(2 ) Lisans öğrencileri ve mezunları için alanlara göre üniversitelere ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, üniversitelerin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve yeterliliği dikkate alınarak Kurul tarafından karar verilir.

(3) Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Eğitim Bilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında toplamda en az beş kadrolu öğretim üyesi olmalıdır.

c) İlgili Kurum, Kurulca belirlenen süre içinde program açmak için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapmış olmalıdır.

d) Açılacak programda, eğitim bilimleri dışında, açılacak öğretmenlik alanlarına özgü olan özel öğretim yöntemleri derslerini yürütebilecek sayıda, alan eğitiminde kadrolu öğretim üyelerinin bulunması gerekir. İlgili alan eğitiminde kadrolu öğretim üyesi olmayan alanlarda program açma başvurusu yapılamaz.

f) Özel öğretim yöntemleri derslerini yürütmede, doktorasını veya doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış öğretim üyeleri, ilgili alanın öğretimine ilişkin dersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisi şartını yerine getirmek için ikame edilebilir.

(4) Yükseköğretim kurumları, senato kararıyla her yılın Mayıs ayı sonuna kadar açmak istedikleri program ve alanlarla birlikte ilgili belgeleri ekleyerek YÖK’e başvururlar.

 

(5) Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri, en geç Temmuz ayı bitimine kadar incelenerek Kurul tarafından karara bağlanır.

 

(6) Kurul tarafından mezunlar için program açılmasına izin verilen lisans alanları ve bu alanlardan mezun olanlara ilişkin kontenjanlarla diğer bilgiler, en geç Ağustos ayı içinde ÖSYM’ce hazırlanacak kılavuzda belirtilir.

 

(7) Lisans mezunları için programlara merkezi yerleştirme işlemleri, her öğretim yılı başından önce en geç Eylül ayı içinde ÖSYM tarafından yapılır.

 

Dersler ve Programın Süresi

 

MADDE 7: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programında yer alan dersler, Ek-1 ve Ek-2’de yer almaktadır. Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde farklı alanlardaki öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimi ve öğretimine özgü derslerde (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretmenlik Uygulaması) şubeler, alanlara göre veya ihtiyaç duyulduğunda yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir.

(2) Lisans mezunları için açılan programın normal eğitim süresi iki yarıyıldır. Dersler, iki yarıyıla bölünerek bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür (Ek-1) .

 

(3) Lisans eğitimi sırasında programa devam edenler için dersler, ikinci yarıyılın sonundan itibaren başlayarak en az iki yarıyılda tamamlanacak şekilde yürütülür

(4) Lisans eğitimleri süresince pedagojik formasyon eğitimini tamamlayamayanlar, lisans mezuniyeti sonrasında bu programlara devam edebilirler.

(5) Pedagojik formasyon programına devam eden öğrenciler, yaz döneminde başka üniversitelerden aldıkları derslerle, uzaktan ve açık öğretim yoluyla aldıkları derslere ait notları, programa kayıtlı oldukları üniversiteye ibraz ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 

MADDE 8: (1) Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermekle ve şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

(a) İlgili Eğitim Bilimleri Bölümü’nün önerilerini doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarını da dikkate alarak programda yer alan dersleri verecek öğretim üyelerini görevlendirmek,

(b) Öğretim elemanları ve programın yürütülmesinde görevlendirilecek diğer personel ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı payı ile ilgili işlemleri yürütmek,

(c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 

Pedagojik Formasyon Birimi

 

MADDE 9: ( 1 ) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; dekan başkanlığında dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcıları, eğitim bilimleri bölüm başkanı ve ilgili personelden oluşur. Bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunmayan üniversitelerde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, birim koordinatörüdür. Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim üyelerinin ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygulama yapılacak okulları ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini ve hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim üyelerini ve rehber öğretmenleri belirlemek,

f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak.

g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

 

MADDE 10: (1) Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında devam alamadıkları dersler için o döneme ait Kurumca belirlenen ücreti öderler.

(3) Programa başlayanlar, ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.

(5) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresinde başaramamış olan öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.

(7) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir.

(8) Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin transkript verilir.

(10) İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.

(11) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.

(12) Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş yoluyla başka bir kuruma kaydoldukları takdirde, varsa ilgili yüksek öğretim kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisans programları arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişim programları için de bu hüküm geçerlidir.

(13) Program açılan üniversitenin kapasitesinin üzerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde ve ihtiyaç duyulması halinde teorik dersler, öğrenci talepleri de dikkate alınarak, fakülte yönetim kurulu kararıyla açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla aldırılabilir. Bu öğrencilerin her türlü öğrenci işleri, kayıtlı oldukları üniversite tarafından yürütülür. Uzaktan ve açıköğretim yoluyla bir başka kurumdan alınan derslerle ilgili sınavlar da kurumlar arası işbirliği prokolüne uygun olarak yapılır.

(14) Lisans programlarına devam eden öğrenciler için açılan pedagojik formasyon eğitimi programlarında, programda yer alan bazı teorik derslerin, kurum içinden ya da kurum dışından, uzaktan öğretim ve açık öğretim yoluyla sunulması durumunda, kurumlar ve birimler arası işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı

 

Öğrenim Ücreti

 

MADDE 11: (1) Söz konusu sertifika programına kaydolan öğrencilerden öğrenim ücreti alınıp alınmamasına üniversiteler tarafından karar verilir. Ücret alınacak ise bu ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazetede yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katına kadar olabilir.

(2) Öğrenim ücreti, kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenir.

(3) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin sertifika programı için ödeyecekleri ücretler, ilgili dönemde alacakları derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, Kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir.

(4) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı, ücret olarak alınır.

(5) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.

(6) Fakülte yönetim kurulu kararıyla programdaki bazı derslerin uzaktan öğretim ve açık öğretim yoluyla başka bir kurumdan ya da birimden alınmasına karar verilen öğrencilerle ilgili olarak ders/leri sunan yükseköğretim kurumuna ya da birimine, öğrenci başına belirlenecek hizmet bedeli, programı yürüten üniversitenin Pedagojik Formasyonla İlgili Döner Sermaye hesabından aktarılır.

 

Katkı Paylarının Dağıtımı

 

MADDE12: Programın yürütülmesinde katkıda bulunanların katkı payları, ilgili yükseköğretim kurumunun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün usul ve esasları doğrultusunda yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Hüküm Bulunmayan Haller ve Yetkilendirme

 

MADDE 13: (1). Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğabilecek sorunları gidermede fakülte yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere düzenlemeler yapabilir ve kararlar alabilirler.

 

Yürürlük

 

MADDE 14: Bu Usul ve Esaslar, YÖK kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15: Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

EK 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri

Teorik Dersler AKTS
Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
Rehberlik 2 0 2
Sınıf Yönetimi 2 0 2
Seçmeli Ders I 2 0 2
Seçmeli Ders II 2 0 2
Dönem Toplamı 14 0 14
Uygulamalı Dersler
Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
Dönem Toplamı 6 10 11
Genel Toplam 20 14 25
En Çok Beğenİ Alanlar

İstanbul’da Besyosu Olan Üniversiteler

Güncel gelişmelerden anında bilgi sahibi olmak için @besyocuyuzcom instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. DOĞRU ÜNİVERSİTE SEÇMEK BESYO KAZANMADAKİ EN ÖNEMLİ ETKENDİR. BU SEBEPLE ÜST DÜZEY BİR MODÜL TASARLADIK. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ…
Devamı..