Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Duyurusu

Total
0
Shares
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 950 personel alacak. Adayların KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular 6 Kasımda sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Twitter hesabından Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Sözleşmeli Antrenör ile alakalı  yaptığı paylaşımla bir çok kişiye umut oldu . Akif Çağatay Kılıç’ın yaptığı paylaşım şu şekildedir .

 

ESASLARI VE ŞARTLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 05 – 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSSP3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü) olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 18 Kasım 2015 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

B- Özel Şartlar

1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Sözleşmeli Spor Eğitim Uzmanlarının alımı, mezun olunan bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.

2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,

b) Son olimpiyat ve paralimpik oyunlarda fiilen yarışması yapılan ve EK-1 sayılı tabloda belirtilen olimpik ve paralimpik spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre dağılımı EK-2 sayılı tabloda belirtilmiştir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar, başvurularını 28 Ekim 2015 tarihinden 06 Kasım 2015 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmek suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı için tercihte bulunacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak her bir pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttan her hangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.

Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.

III- SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak, Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.

C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

I- İSTENİLECEK BELGELER

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.

II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA

Sınavı kazanan adayların görev yapacakları yerler ile bu yerlerin tercihine ilişkin usuller sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. Başarılı olan adayların görev yapacakları iller, ilgililerin başarı puanları ve yapacakları tercihler dikkate alınarak, mevcut tesis durumu, personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Sınava başvuru yapan tüm adaylar, Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

Asıl olarak sınavı kazananlardan Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.

Belirlenen son göreve başlama tarihi itibariyle, doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlgililere duyurulur.

EKLER :

EK:1- Antrenör Branş Listesi

EK:2- Pozisyon Unvanına Göre Sözleşmeli Personel Kontenjan Tablosu

ANTRENÖR ALINACAK OLİMPİK VE PARALİMPİK SPOR BRANŞLARI

YAZ OLİMPİK BRANŞLARI
1 ATICILIK
2 ATLETİZM
3 BADMİNTON
4 BASKETBOL
5 BİNİCİLİK
6 BİSİKLET
7 BOKS
8 CİMNASTİK
9 ESKRİM
10 FUTBOL
11 GOLF
12 GÜREŞ
13 HALTER
14 HENTBOL
15 HOKEY
16 JUDO
17 KANO
18 KÜREK
19 MASA TENİSİ
20 MODERN PENTATLON
21 OKÇULUK
22 RAGBİ
23 SU SPORLARI (YÜZME, SUTOPU, ATLAMA, SENKRONİZE YÜZME)
24 TAEKWONDO
25 TENİS
26 TRİATLON
27 VOLEYBOL
28 YELKEN
KIŞ OLİMPİK BRANŞLARI
1 BİATLON
2 BUZ HOKEYİ
3 BUZ PATENİ (FİGÜR PATENİ, HIZ PATENİ)
4 KAYAK
5 KIZAK
6 KÖRLİNG
YAZ PARALİMPİK BRANŞLARI
1 AĞIRLIK KALDIRMA
2 ATICILIK
3 ATLETİZM
4 BİNİCİLİK
5 BİSİKLET
6 BOCCİA
7 FUTBOL
8 GOALBALL
9 JUDO
10 KANO
11 MASA TENİSİ
12 OKÇULUK
13 TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
14 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM
15 TEKERLEKLİ SANDALYE RAGBİ
16 TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS
17 VOLEYBOL
18 YELKEN
19 YÜZME
KIŞ PARALİMPİK BRANŞLARI
1 BİATLON
2 BUZ HOKEYİ
3 KAYAK
4 KÖRLİNG

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

(Kontenjan sayısının 4 Katı)

Spor

Psikoloğu

Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak 20 80
Spor

Fizyoterapisti

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak 20 80
Spor

Beslenmecisi

Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak 20 80
Spor

Masörü

Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olmak 20 Kadın 80
20 Erkek 80
Spor Eğitim Uzmanı 1. Grup

-Rekreasyon / Rekreasyon Yönetimi -Antrenörlük Eğitimi -Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi -Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu -Spor Bilimleri / Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümleri Mezunu olmak

500 2000
2. Grup

-Beden Eğitimi Öğretmenliği / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak

50 200
TOPLAM 650 2600

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

(Kontenjan sayısının 4 Katı)

Antrenör Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yüksek öğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak

En Çok Beğenİ Alanlar

İstanbul’da Besyosu Olan Üniversiteler

Güncel gelişmelerden anında bilgi sahibi olmak için @besyocuyuzcom instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. DOĞRU ÜNİVERSİTE SEÇMEK BESYO KAZANMADAKİ EN ÖNEMLİ ETKENDİR. BU SEBEPLE ÜST DÜZEY BİR MODÜL TASARLADIK. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ…
Devamı..