Kimler, sözleşmeli spor uzmanı ve antrenörü olabilir?

Spor Genel Müdürlüğü, genel olarak beden eğitimi bölümü mezunlarının başvurabildiği sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımındaki şartları değiştirdi.

Daha önce başvurularda KPSS şartı yer almaz iken yeni düzenlemede, KPSS’nin esas alınmasını öngören bir hüküm getirildi. Ayrıca Spor Genel Müdürlüğü isterse sözleşmeli spor uzmanı veya antrenör alımını, ÖSYM’nin merkezi yerleştirmesi kapsamında da alabilecek. Ancak isterse, KPSS puanını baz alım yazılı ve sözlü sınav da yapabilecek. Bu konuda, yani hangi yöntemin takip edileceği konusundaki takdir hakkı Genel Müdürlükte olacak. Umarız, alım, ÖSYM’nin merkezi yerleştirmesiyle olur.

Spor Genel Müdürlüğünün tam da bu dönem de bir değişiklik yapması, sözleşmeli spor uzmanı alacağı anlamına gelmektedir. Muhtemelen, Genel Müdürlük kendisine tahsis edilen sözleşmeli pozisyonlar için kısa bir süre içinde alım duyurusuna çıkacak veya alım yapılacak kadrolar 2015/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacaktır.

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik”in adı “Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı Ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir. Bu yönetmelikte, alıma dair maddelerde yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. üstü çizli hükümler, yürürlükten kaldırılmış, yeni hükümler “yeni hüküm”, değiştirilen fıkralar ise “Değişen yeni fıkra” olarak gösterilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ALINMA USULÜ
5. MADDE

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörler genel duyurudan sonra gerekli koşulları ve belgeleri tamam olanlardan 30 gün içinde müracaat edecekler arasından Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden en az 70 ve daha yukarı puan alanlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere seçilir.

“YENİ FIKRALAR: Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar; birinci fıkradaki usul dışında Genel Müdürlükçe belirlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri esas alınarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme sonucuna göre veya KPSS puanları esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonuçlarına göre seçilir.”
“Yazılı sınav yapılması halinde, sınav test usulü veya klasik usulde, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya ÖSYM Başkanlığına da yaptırılabilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen sözleşmeli personel sayısının beş katına kadar aday başarılı olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.”
“Sözlü sınavda ise adaylar, sınav komisyonu tarafından sözlü sınav konuları esas alınarak değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”
“Yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapılması durumunda bu sınavların aritmetik ortalaması alınır ve başarılı olmak için aritmetik ortalamanın en az yetmiş puan olması şarttır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda başarı puanının nasıl hesaplanacağı Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen sözleşmeli personel sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.”

Sınavda başarılı olan yerli spor uzmanı ve antrenörle; Maliye Bakanlığının vizesini müteakip sözleşme yapılır.

Eski fıkra: Yabancı spor uzmanları ve antrenörler ile 60 yaşından büyük olmamak kaydıyla, antrenörlük belgesi bulunan son beş yıl içinde uluslararası yarışmalarda fiilen en az üç defa milli takım antrenörü olarak başarıyla görev yapan yerli spor uzmanı ve antrenörlerle ilgili federasyon Yönetim Kurulu kararı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile Maliye Bakanlığınca vizesi yapılan kişilerle sınav şartı aranmaksızın doğrudan sözleşme yapılabilir.

Değiştirilen yeni fıkra: “Yabancı spor uzmanları ve antrenörler ile aşağıdaki bentlerdeki sıralama esas alınmak ve 60 yaşından büyük olmamak kaydıyla ihtiyaç duyulan spor branşlarında aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyan yerli antrenörlerle, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile sınav şartı aranmaksızın Maliye Bakanlığının vizesi üzerine doğrudan sözleşme yapılabilir;
a) Olimpiyat oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.
b) Dünya şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.
c) Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.
ç) En az 25 defa milli sporcu olmak.
d) Son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.”

DUYURU ŞARTLARI

6. MADDE

Eski hüküm: Sözleşmeli olarak alınacaklarda; aranılacak genel ve özel şartlar, kaç kişi alınacağı, en son başvurma tarihi, başvurulacak merciler, mülakat yeri, zamanı ve gerek görülen diğer bilgiler, başvurma süresinin bitiminden 30 gün önce Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden en az ikisi ile Resmi Gazetede duyurulur. Sözleşmeli olarak alınacak yabancılar için duyuru şartı aranmaz.

Değişik hüküm: Sözleşmeli olarak alınacaklarda; aranılacak genel ve özel şartlar, sınav yapılacaksa sınav şekli ve tarihi, sınavda esas alınacak KPSS puan türleri ve taban puanlar, yazılı veya sözlü sınav konuları, sınavın değerlendirme usulü, mezun olunan bölümlere göre alım yapılması durumundabölümlerine göre alınacak kişi sayısı, hangi spor branşlarından antrenör alınacağı, toplamda kaç kişi alınacağı, sınava çağrılacak aday sayısı, başvuru tarihi, yeri ve şekli, başvuruda istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer hususlar, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

KİMLER SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VEYA ANTRENÖR OLABİLİR?

7. MADDE

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörlerde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır;

A) Genel Şartlar

 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) 60 yaşından büyük olmamak,
 • d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
 • e) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,
 • f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
 • g) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak.

B) Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Spor Uzmanı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 1) Spor Hekimi: Tıp Fakültesi mezunu olup, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tıpta spor hekimliği, spor fizyolojisi, sporla ilgili diğer branşlarda veya yurt dışında araştırma merkezlerinde en az bir akademik yıl sporcu sağlığını ve performansını geliştirmeye yönelik eğitim gördüğünü belgelemek,
 • 2) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • 3) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • 4) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme diyetetik bölümü mezunu olmak, spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisanüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • 5) Spor Eğitimi Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
 • 6) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

DEĞİŞİK DÜZENLEME:
b) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda
en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak kaydıyla aşağıdaki niteliklerden birisinin bulunması şarttır.

 • 1) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak.
 • 2) Olimpiyat oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.
 • 3) En az 25 defa milli sporcu olmak.
 • 4) Son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.
 • 5 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılacak sınavlara sadece (1) numaralı alt bentte yer alan şartları taşıyanlar katılabilir.”

Milli takım antrenörü olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

 • a) 11/09/1994 tarihli ve 22048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak verilmiş en az üçüncü kademe antrenör belgesine sahip olmak,
 • b) Son beş yıl içerisinde fiilen 3 yıl antrenörlük yaptığını kulübü ile il müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınacak belge ile belgelemek.
 • Ancak; (a) ve (b) bentlerindeki nitelikleri taşımamakla birlikte milli takımlara sporcu veren daha alt kademedeki başarılı antrenörler, ilgili federasyon yönetim kurulu kararı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile milli takım antrenörü olarak görevlendirilebilirler.
 • Milli takım antrenörü olarak görevlendirileceklerden yüksekokul mezunu, uluslararası geçerli dillerden birini bilen, konusunda yayını bulunan, branşında uluslararası düzeyde Genel Müdürlükçe kabul edilen kurs ve seminerlere katıldığını belgeleyenler tercih sebebidir.

 

Bir yanıt yazın
You May Also Like

Aç Kal Uzun Yaşa

Hastalanınca neden iştahımız kesilir? Vücudumuz sindirim sistemini kapatarak tüm gücüyle hastalıkla ilgilenmek için bize bir işaret mi veriyor? Uzun süreli açlık diyetlerinde bir şey yenmez ancak bolca su içilir. Su…
Görüntüle

Hemsball Antrenörlük Kursu

 KİLİS’TE 1.KADEME HEMSBALL ANTRENÖRLÜK KURSU 5-16 MAYIS 2014’DE AÇILACAKTIR [divider] Kurs 5 Mayıs 2014 saat:10.00’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kapalı Spor Salonun’da başlayacaktır. Bütün Gruplar Kursa 5 Mayıs 2014 Tarihlerinde katılacaktır. Kurs Yeri:Kilis 7…
Görüntüle